ÇEVRE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
 
·       Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
·       Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
·       İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
·       Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
Çevre İzinlerinin Alınması
·       Hava Emisyonu
·       Çevresel Gürültü
·       Atıksuu Deşarjı
·       Derin Deniz Deşarjı
Çevre Lisanlarının Alınması
·       Tehlikeli Atık Geri Kazanım
·       Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
·       Atık Yağ Geri Kazanım
·       Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım
·       Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım
·       Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım
·       Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı
·       Atık Yakma ve Beraber Yakma Bertaraf Lisansı
·       İleri Termal İşlem Bertaraf Lisansı
·       Düzenli Depolama Lisansı
·       Atık Ara Depolama Lisansı
·       Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi Lisansı
·       Atık Akümülatör Ara Depolama Lisansı
·       Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesis Lisansı
·       Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Lisansı
·       Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Lisansı
·       Gemi Geri Dönüşüm Ön İşlem Lisansı
·       Atıktan Türetilmiş Yakıp (ATY) Hazırlama Ön İşlem Lisansı
·       Tanker Temizleme Lisansı
·       Hurda Metal/ÖTA İşleme Lisansı
·       ÖTA Geçici Depolama Lisansı
·       Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Lisansı
·       Atık Kabul Tesisi Lisansı
·       Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
·       Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
·       Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
·       Çevre Mevzuatı Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
·       Çevre Mevzuatı Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi